Wednesday, June 27, 2007

responseOnAntibotKiller v1.0.0

###########################
# responseOnAntibotKiller v1.0.0 
# 
# For OpenKore 1.9.x
#
# NOTE: This plugin meant to be use with hakore's reactOnNPC
#

package responseOnAntibotKiller;
use strict;
use Plugins;
use Utils;
use Globals qw(%talk);
use Commands qw(run register unregister);
use Log qw(message error);
use I18N qw(bytesToString);

my $imageName;
my $tempImage;
my @tempImage;

Plugins::register('responseOnAntibotKiller', "response On NPC Anti-Bot (Image continue)", \&Unload);
my $cmd = Commands::register(['AntibotKiller', 'talk response AntibotKiller (Image continue)', \&onCmd]);
my $hooks = Plugins::addHooks(
 ['packet/npc_image', \&onNPCImage],
);

sub onUnload {
 Plugins::delHooks($hooks);
 Commands::unregister($cmd);
 undef $imageName;
 undef $tempImage;
 undef @tempImage;
}

sub onNPCImage {
 my (undef, $args) = @_;
 $imageName = bytesToString($args->{npc_image});
 return unless $imageName;
 push @tempImage, $imageName if ($imageName ne '');
 message "[AntibotKiller] Image >> $imageName .\n", "success";
}

sub onCmd {
 my (undef, $args) = @_;
 if ($tempImage[3] ne '') {
  $tempImage = $tempImage[0].$tempImage[1].$tempImage[2].$tempImage[3];
  $tempImage =~ s/\D//g;
  $cmd = "talk $args " . $tempImage;
  message "[AntibotKiller] Executing command \"$cmd\".\n", "success";
  Commands::run($cmd);
  undef @tempImage;
  undef $tempImage;
 }
}

return 1;

1 comment:

Unknown said...- Xoẹt xoẹt.

Trong miệng của Yêu Huyên phát ra một luồng quang mang thật lớn, tấn công về phía hồng mang.

- mà Yến Hiểu Kỳ sử dụng Thiên Nhãn Nhiếp Hồn ở trên không trung đã tạo thành một cái động màu lam kinh khủng, một luồng khí cuồng bạo từ miệng của nàng phát ra, luồng quang mang màu đỏ một lần nữa tăng vọt, bao bọc Thiên Nhãn Nhiếp Hồn của Yến Hiểu Kỳ vào trong đó.
dongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ
Dịch Thiến nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ xuất thủ thì lúc này mới biết rằng thực lực của mình và Yến Hiểu Kỳ chênh lệch thế nào, mình không cách nào chạm vào độ cao như vậy.

- Xoẹt xoẹt.

Ở trên bầu trời, Thiên Nhãn Nhiếp Hồn tiêu tán, sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ trở nên trắng bệch, Thiên Nhãn Nhiếp Hồn tuyệt đối không thể tạo ra uy hiếp với tiểu cô nương đáng yêu kia.

Why You Don't LIKE My FaceBook Fanpage ?
×
blogger