Saturday, June 30, 2007

responseOnMatrixNumber v1.0.2a

 1. ###########################
 2. # responseOnMatrixNumber v1.0.2a
 3. #
 4. # For OpenKore 1.9.x
 5. #
 6. # (test in Creamsoda server >> http://creamsoda.i.am) 23/6/250
 7. #
 8. # NOTE: This plugin meant to be use with hakore's reactOnNPC
 9. package responseOnMatrixNumber;
 10. use strict;
 11. use Plugins;
 12. use Utils;
 13. use Globals qw(%talk);
 14. use Commands qw(run register unregister);
 15. use Log qw(message debug);
 16. use I18N qw(bytesToString);
 17. my %reactOnNPC;
 18. my @actOnNPC;
 19. my $num1;
 20. my $num2;
 21. my $num3;
 22. my $all_line;
 23. my $line;
 24. my $matrix;
 25. my @array;
 26. my @NPCresponses;
 27. Plugins::register('responseOnMatrixNumber', "response On MatrixNumber", \&Unload);
 28. my $cmd = Commands::register(['MatrixNumber', 'talk response On MatrixNumber', \&onMatrixCmd]);
 29. my $hooks = Plugins::addHooks(
 30. ['packet/npc_talk', \&onNPCTalk],
 31. ['packet/npc_talk_close', \&onClose]
 32. );
 33. sub onUnload {
 34. Plugins::delHooks($hooks);
 35. Commands::unregister($cmd);
 36. undef %reactOnNPC;
 37. undef @actOnNPC;
 38. undef $num1;
 39. undef $num2;
 40. undef $num3;
 41. undef $all_line;
 42. undef $line;
 43. undef $matrix;
 44. undef @array;
 45. undef @NPCresponses;
 46. }
 47. sub onClose {
 48. undef %reactOnNPC if defined %reactOnNPC;
 49. }
 50. sub onNPCTalk {
 51. my (undef, $args) = @_;
 52. my $msg = I18N::bytesToString(unpack("Z*", substr($args->{RAW_MSG}, 8)));
 53. if (!defined %reactOnNPC || $reactOnNPC{action}) {
 54. undef %reactOnNPC if defined %reactOnNPC;
 55. $reactOnNPC{index} = 1;
 56. $reactOnNPC{msg}[$reactOnNPC{index}] = $msg;
 57. } else {
 58. $reactOnNPC{index}++;
 59. $reactOnNPC{msg}[$reactOnNPC{index}] = $msg;
 60. }
 61. debug "01 $reactOnNPC{msg}[1]\n", "success";
 62. debug "02 $reactOnNPC{msg}[2]\n", "success";
 63. debug "03 $reactOnNPC{msg}[3]\n", "success";
 64. debug "04 $reactOnNPC{msg}[4]\n", "success";
 65. debug "05 $reactOnNPC{msg}[5]\n", "success";
 66. debug "06 $reactOnNPC{msg}[6]\n", "success";
 67. debug "07 $reactOnNPC{msg}[7]\n", "success";
 68. debug "08 $reactOnNPC{msg}[8]\n", "success";
 69. debug "09 $reactOnNPC{msg}[9]\n", "success";
 70. debug "10 $reactOnNPC{msg}[10]\n", "success";
 71. }
 72. sub onCheckMatrix {
 73. my (undef, $args) = @_;
 74. undef @actOnNPC if defined @actOnNPC;
 75. my $i = 0;
 76. for ($i=3;$i<8 ;$i++) {
 77. push (@actOnNPC , $reactOnNPC{msg}[$i]);
 78. }
 79. undef %reactOnNPC if defined %reactOnNPC;
 80. my $matrix = '';
 81. my $all_line = '';
 82. my $line = '';
 83. my @array = '';
 84. for $matrix (@actOnNPC) {
 85. @array = split(/\^/,$matrix);
 86. foreach $line (@array) {
 87. if ($line =~ s/\b[f|F,7|8|9|f|F]{6}//) {
 88. $line =~ s/./=/g;
 89. } else {
 90. $line =~ s/\b[a-f0-9A-F]{6}//;
 91. $line =~ s/./#/g;
 92. }
 93. $all_line .= $line;
 94. }
 95. }
 96. # get num 1
 97. $num1 = substr($all_line, 0, 5);
 98. $num1 .= substr($all_line, 19, 5);
 99. $num1 .= substr($all_line, 38, 5);
 100. $num1 .= substr($all_line, 57, 5);
 101. $num1 .= substr($all_line, 76, 5);
 102. debug "num 1 $num1\n", "success";
 103. # get num 2
 104. $num2 = substr($all_line, 7, 5);
 105. $num2 .= substr($all_line, 26, 5);
 106. $num2 .= substr($all_line, 45, 5);
 107. $num2 .= substr($all_line, 64, 5);
 108. $num2 .= substr($all_line, 83, 5);
 109. debug "num 2 $num2\n", "success";
 110. # get num 3
 111. $num3 = substr($all_line, 14, 5);
 112. $num3 .= substr($all_line, 33, 5);
 113. $num3 .= substr($all_line, 52, 5);
 114. $num3 .= substr($all_line, 71, 5);
 115. $num3 .= substr($all_line, 90, 5);
 116. debug "num 3 $num3\n", "success";
 117. # get line for print
 118. my $line1 = substr($all_line, 0, 19);
 119. my $line2 = substr($all_line, 19, 19);
 120. my $line3 = substr($all_line, 38, 19);
 121. my $line4 = substr($all_line, 57, 19);
 122. my $line5 = substr($all_line, 76, 19);
 123. message "$line1\n", "success";
 124. message "$line2\n", "success";
 125. message "$line3\n", "success";
 126. message "$line4\n", "success";
 127. message "$line5\n", "success";
 128. undef $all_line;
 129. undef $line;
 130. undef $matrix;
 131. undef @array;
 132. undef @actOnNPC if defined @actOnNPC;
 133. undef %reactOnNPC if defined %reactOnNPC;
 134. }
 135. sub onMatrixCmd {
 136. my (undef, $args) = @_;
 137. onCheckMatrix;
 138. my %digit = ("######===##===##===######" => 0,
 139. "==#===##====#====#==#####" => 1,
 140. "==#====#====#====#====#==" => 1,
 141. "==##====#====#====#====#=" => 1,
 142. "#####====#######====#####" => 2,
 143. "#####====######====######" => 3,
 144. "#===##===######====#====#" => 4,
 145. "===#===##==#=#=#####===#=" => 4,
 146. "######====#####====######" => 5,
 147. "#====#====######===######" => 6,
 148. "######====######===######" => 6,
 149. "#####====#====#====#====#" => 7,
 150. "#####===#===#===#====#===" => 7,
 151. "######===#######===######" => 8,
 152. "######===######====######" => 9);
 153. my $resutl1 = '';
 154. my $resutl2 = '';
 155. my $resutl3 = '';
 156. foreach (keys %digit) {
 157. if ($_ eq $num1) {
 158. $resutl1 = $digit{$_}
 159. }
 160. if ($_ eq $num2) {
 161. $resutl2 = $digit{$_}
 162. }
 163. if ($_ eq $num3) {
 164. $resutl3 = $digit{$_}
 165. }
 166. }
 167. $cmd = "talk $args " .$resutl1.$resutl2.$resutl3;
 168. message "[MatrixNumber] Executing command \"$cmd\".\n", "success";
 169. #add Delay 1-5 sec
 170. message "*** Delay before $cmd ***.\n", "connection";
 171. my $startTime = time;
 172. while (1) {
 173. last if (timeOut($startTime,5));
 174. }
 175. Commands::run($cmd);
 176. Commands::run("tele");
 177. undef $resutl1;
 178. undef $resutl2;
 179. undef $resutl3;
 180. undef $num1;
 181. undef $num2;
 182. undef $num3;
 183. }

2 comments:

Anonymous said...

อยากให้พี่พัฒนาตอบบอทกัน 3 ชั้นจังเลยครับ ระดับพี่ต้องแก้่ได้แน่ๆ ยังไงก็เป็นกำลังใจ ให้พัฒนาต่อไปนะครับ

3 แบบคือ
1. ให้อักษรสีมา 1 ชุดแต่ให้่พิมสีที่กำหนดให้
2.ถาม < , > , <= , =
3.ถามว่ามีกี่ชุด ( อันนี้รู้สึกพี่พัฒนาแล้ว)

Unknown said...Tiểu cô nương một lần nữa đánh về phía Nhạc Thành, cùng lúc đó, hồng mang lay động, ngưng tụ thành một mảng long trời lở đất.

- Nhạc Thành, cẩn thận.

Yêu Huyên nhìn thấy Nhạc Thành gặp phải đối thủ mạnh mẽ như thế, mặc dù mình không biết phải giúp gì nhưng vẫn lo lắng cho Nhạc Thành, một mảng quang mang màu lục bắn lên bầu trn Nhãn Nhiếp Hồn.dongtam
mu private
tim phong tro
http://nhatroso.com/
nhac san cuc manh
tổng đài tư vấn luật
http://dichvu.tuvanphapluattructuyen.com/
văn phòng luật
tổng đài tư vấn luật
dịch vụ thành lập công ty
http://we-cooking.com/
chém gió
trung tâm ngoại ngữ

Yến Hiểu Kỳ lúc này cũng lo lắng cho Nhạc Thành, nàng nhìn thấy Yêu Huyên phát động công kích thì cũng không cam lòng ở phía sau, bắt đầu sử dụng thiên phú mạnh nhất của Vũ Văn gia chính là Thiên Nhãn Nhiếp Hồn.

- Bát Sí linh mãng, Thiên Nhãn Nhiếp Hồn của Vũ Văn gia.

Nhìn thấy bản thể của Yêu Huyên và công kích của Yến Hiểu Kỳ, Bàn Thiên Lão Ma vẫn chưa hết khiếp sợ, bọn họ tới giờ mới được biết thân phận của Yến Hiểu Kỳ và Yêu Huyên.

Why You Don't LIKE My FaceBook Fanpage ?
×
blogger